Events Conclusion

Image

My Better Country Hackathon

Mobilisation

23-08-2019 13:00 น. ถึง 25-08-2019 16:00 น.

SUT Innovation Playground , F1

จำนวนผู้ลงทะเบียน รวม 75 คน

รายละเอียดหลักสูตร / Description


โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship Development Academy: SEDA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นหน่วยงานในการสร้างและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการจัดกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้น และกิจกรรมการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศผู้ประกอบการให้เอื้ออำนวยต่อการเริ่มต้นและเร่งสร้างการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินกิจกรรม Government Hackathon ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นของนักศึกษา พัฒนาโจทย์การวิจัยและสามารถแก้ไขปัญหาบริหารจัดการ การบริการภาครัฐ รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศผู้ประกอบการและนวัตกรรมที่เอื้ออำนวยการเริ่มต้นและเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและประชาชน วัตถุประสงค์ 1 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการและการบริการภาครัฐ อันประกอบด้วย 1.1 Government Integration เพื่อการบูรณาการภาครัฐระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เห็นข้อมูลของประชาชนเป็นภาพเดียว ที่จะสามารถตอบโจทย์ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากขึ้น 1.2 Smart Operation มีการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐไทย 1.3 Citizen-centric Service ยกระดับงานบริการภาครัฐ โดยคำนึงถึงการให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางให้มากที่สุด 2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และประชาชนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการภาครัฐ หมายเหตุ : ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัคร : นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักเรียนและประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup)

กำหนดการ / Agenda


 

เวลา

กิจกรรม

วันที่ 23 สิงหาคม 2562

 

12.30 – 13.00 น.

ลงทะเบียน

13.00 – 14.00 น.

Brief ประเด็นปัญหา  

14.00 – 15.00 น.

บรรยายแนวทางการทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง (Empathy) และการเก็บข้อมูลโดย  อาจารย์ ดร. มัลลิกา  สังข์สนิท

หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา

15.00 – 16.00 น.

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

16.00 – 18.00 น.

บรรยายและฝึกปฏิบัติการการถอดข้อมูล การสรุปผล และการวิเคราะห์ความต้องการภายในของลูกค้า (Customer Insight) 

โดย  อาจารย์ ดร. มัลลิกา  สังข์สนิท                                                    

หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา

18.00 – 19.00  น.

รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

 

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

พิธีเปิดกิจกรรม My Better Country Hackathon

09.30 – 10.00 น.

นำเสนอประเด็นปัญหา

10.00 – 10.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.15 - 12.00 น.

ลงมือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

ลงมือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

14.30 – 14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 18.00 น.

ลงมือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 20.00 น.

Pitching Workshop /ลงมือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

20.00 – 24.00 น.

ลงมือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

วันที่ 25 สิงหาคม 2562

 

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง

09.00 – 12.00 น.

ลงมือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

นำเสนอแนวคิดและต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ

14.30 – 14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.45 น.

นำเสนอแนวคิดและต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ

15.45 – 16.00 น.

พิธีมอบรางวัลและพิธีปิด 

ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย


สรุปผลการจัดกิจกรรม


จบลงแล้วกับกิจกรรม My Better Country Hackathon วันสุดท้ายของการแข่งขันและลงมือทำ ตามคอนเซ็ป "Stop Talking, Start Doing." ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกๆ คนต้องร่วมมือกันพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมสำหรับภาครัฐ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการบริการของภาครัฐ ทำให้ประชาชนใช้บริการอย่างมีความสบายใจ ภาครัฐเองก็สามารถให้บริการอย่างดีมากขึ้น ... และขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วย ได้แก่ทีม - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ โครงการ IOTree! ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ทีมนักศึกษาศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท โครงการ Fast to ด้านการแก้ปัญหาชุมชน ทีมนักศึกษาศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับบุคคลทั่วไปที่สนใจ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท โครงการ Easy AD tax ด้านการจัดการภาษี ทีมนักศึกษาศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,500 บาท โครงการ Fighter MAE ด้านการเกษตร ทีมนักศึกษาศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,500 บาท โครงการ Easy Hac ด้านการคมนาคมขนส่ง ทีมนักศึกษาศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และใครที่สนใจกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ทาง SEDA ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจให้ร่วมสนุกตลอดทั้งปี แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไป :D #MyBetterCountryHackathon #SEDA #SUTEntrepreneurship #SUT #OPDC #YSEALi #EntrepreneurialUniversity

วิทยากร / Instructor


Mullika Sungsanit, Ph.D.

Chief of SEDA
View Profile

Wiwat Nuansing, Ph.D.

Lecturer in Physics
View Profile

Bongse Varavuddhi Muenyuddhi

Chief Academic Support
View Profile

Pachok Pimlakar

MD at Chok intertech
View Profile

Chawanwit Poolsri

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ การประปาส่วนภูมิภาค
View Profile

Apisara Wichean

CEO & Co-Founder Farmz Master
View Profile

Metee Prasomsup

นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม
View Profile

Warin Ratchananusorn, D.Sc.

Senior Programme Manager @ Digita Startup Institute, DEPA
View Profile

Arunee Butama

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานดิจิทัล บริษัทเมืองไทยประกัน
View Profile

ผลการจัดกิจกรรม


จำนวนแนวคิดเชิงธุรกิจที่เกิดขึ้น 11 แนวคิด

ชื่อกลุ่ม แนวคิดโดยสังเขป
IOTree!อุปกรณ์ Sensor สำหรับตรวจสอบสภาพป่า และป้องกับไฟไหม้
Fast toSocial media Platform รับเรื่องร้องเรียนปัญหาประชาชน ให้กับหน่วยงานราชการ และที่เกี่ยวข้อง
Easy AD taxเป็นระบบแพลตฟอร์มสำหรับจัดการบริหารจัดเก็บภาษีป้าย
Fighter MAE@Line NONG KASED ช่วยเหลือเกษตรกร
Easy Hacระบบรับสัญญาณ เมื่อผ่านด่านทางด่วน แล้วส่งข้อมูลเข้าส่วนกลางเพื่อเก็บข้อมูลการใช้บริการ และส่งบิลไปใช้ชำระภายหลัง
เสรี USEระบบติดตามผลของผู้มาร้องทุกข์ ด้านแรงงาน
Help to timeเว็บไซต์แสดงลำดับคิวและแพทย์ผู้เข้าตรวจ
Unpracticedแบบจำลองห้องเก็บโฉนดที่ดิน โดย คีย์ข้อมูลของแบบโฉนด มีไฟแจ้งแว่าข้อมูลเก็บอยู่จุดไหน
Undefinedระบบขอเอกสารยืนยันตัวตนออนไลน์ QR code เป็นระบบขอเอกสารยืนยันตัวตน เพื่อใช้แทนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทำให้ลดความเสี่ยงของการปลอมแปลงเอกสาร
IRApplication ที่ช่วยในเรื่องการยืม การคืนเอกสารของโฉนดที่ดินผ่านการใช้ QR code และตามเอกสารโฉนดที่ดิน
Fight to the futureappliction for check schedule of doctor

ผลการประเมินกิจกรรม


ความพึงพอใจโดยรวมสำหรับกิจกรรม ?
คะแนนเฉลี่ย 4.5 เต็ม 5

บรรยากาศการจัดกิจกรรมผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


KRITTAPHAT TRIWATCHARANON

Community And Activities Curators
krittaphat@g.sut.ac.th
0959196645

Student Entrepreneurship Development Academy