INNOVATION PLAYGROUND


Meeting Room

ประกอบด้วยห้องประชุม 1 ห้อง คือ ห้อง Catan

Maker Lab

Maker Lab ให้บริการเครื่องมือและฝึกอบรมเพื่อช่วยต่อยอดชิ้นงานจากไอเดียพัฒนา ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) โดย Maker Lab ให้บริการเครื่องกลึงจักรปักคอมพิวเตอร์แบบ 10 เข็ม, จักรเย็บไฟฟ้า, เครื่องเลเซอร์, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อแปลงไอเดียให้เกิดนวัตกรรมขึ้นได้จริง

Innovation Playground

Innovation Playground หรือ Co-Innovating Space พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่ให้นักศึกษา บุคลากร โดยไม่จำกัดสาขาวิชามาหาแรงบันดาลใจ มาพบปะคนที่ Like-minded มาหาทีมและทำงานร่วมกับทีมการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม รวมถึงการมาพบโค้ช (Coach) และ เมนเทอร์ (Mentor) ในการพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) หรือ MVP ของผลิตภัณฑ์/บริการเชิงนวัตกรรม ซึ่งสามารถเข้าใช้บริการในพื้นที่ได้ 24 ชั่วโมง