Services

 

บริการของ SEDA

 

 1.บริการใช้พื้นที่ Co-working space 

 2.บริการ Maker Lab

3.บริการ Fab Lab

4.บริการ Board Game

5.บริการเช่าสถานที่ห้องประชุม