News

Home / news / SUT ZERO WASTE DAY

SUT ZERO WASTE DAY


news 2020-01-17 17:18:22

 

สร้างความตระหนักและการรับรู้แนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเพื่อนำไปสู่ SUT ZERO WASTE ที่ต้องเริ่มแก้ไขพัฒนาจากภายในมหาวิทยาลัยและนำแนวทางการแก้ปัญหาไปเผยแพร่สู่ภายนอก โดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะความเป็นผู้ประกอบการที่จะช่วยการหาประเด็นปัญหา ทำความเข้าใจผู้บริโภค และมีแนวทางออกแบบหาวิธีการในการแก้ไขประเด็นปัญหาขยะ

 

 

กำหนดการกิจกรรม  SUT ZERO WASTE DAY

วันที่ 29 - 30 มกราคม 2563

ณ อาคารเรียนรวม 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

วันที่ 29 มกราคม 2563

11.30 – 12.10 น. แถลงข่าว SUT ZeroWaste  

12.10 – 12.20 น. พิธีเปิดกิจกรรม โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

12.20 – 12.50 น. Sharing and Talking “Zero Waste”

12.50 – 13.00 น. Lucky Draw

13.00 – 16.00 น. Showcase

 

วันที่ 30 มกราคม 2563

10.00 – 12.00  น. Showcase

12.00  – 13.00  น. กิจกรรม Pitching นำเสนอแนวคิดและผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

13.00 – 16.00  น. Showcase

 

*******************************************************

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 


ผู้เขียนบทความ / Writer


NATNICHA AUNARAK

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม
natnicha.a@g.sut.ac.th
0629691463

Student Entrepreneurship Development Academy