News

Home / blogs / ISAN Hackathon : Smart City

ISAN Hackathon : Smart City


blogs 2019-07-22 17:27:58

 

                  โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship Development Academy : SEDA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ โครงการ Startup Thailand กระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท โอ เอส ดี จำกัด (OSD) และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) จัดงาน “ISAN Hackathon : Smart City” ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562 เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นของนักศึกษา ในการพัฒนาโจทย์การวิจัยที่สามารถแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

Technology Showcase By AIS

Technology Showcase By OSD

 

รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มทส. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและปิดกิจกรรม “Isan Hackathon #8 : Smart City” โดยมีนักเรียน นักศึกษาจำนวน 300 คน จากทั่วประเทศ เข้าร่วมพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาโจทย์การวิจัยที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นเมืองที่อัจฉริยะ รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศผู้ประกอบการ และนวัตกรรมที่เอื้ออำนวยการเริ่มต้น และเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและประชาชน เมื่อวันที่

7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ โครงการ CheckMate ทีมบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้รับรางวัลพิเศษ OSD MVP TEAM  จาก OSD มูลค่า 30,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ โครงการ NBR ทีมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย และรับรางวัลพิเศษจาก  Sponsor Choice By AIS มูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม กุ้งแช่x5 ทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่โครงการ ชิพกับเดล ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโครงการ BioPC ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มากไปกว่านั้น บริษัท OSD ได้มอบเงิน
  • รางวัลพิเศษ OSD WOW Idea จำนวน 20,000 บาท สำหรับโครงการที่สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจด้าน IP Camera คือทีม  CAR - T จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • รางวัลพิเศษ Sponsor Choice By AIS ให้กับทีม  Voice Of Nature และ ทีม Octopus 88 สำหรับโครงการด้าน NB IOT มูลค่าทีมละ 10,000 บาท

                อ.ดร.มัลลิกา สังข์สนิท หัวหน้าโครงการ SEDA กล่าวว่า 

Isan Hackathon : Smart City เป็นอีกโครงการเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจะพัฒนาสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้เกิดการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบท Smart City อันประกอบด้วย Smart Economy – ระบบเศรษฐกิจอัจฉริยะ/ระบบรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าและบริการต่างๆ /ระบบบริหารจัดการในการเพิ่มผลิตผลทางเศรษฐกิจ เช่น Smart Agriculture, Smart Aquaculture หรือ Smart Procurement / นวัตกรรมทางการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง (Smart Tourism) Smart Mobility – ระบบการขนส่งมวลชน (Smart Transportation) และการบริหารจัดการสินค้าอย่างชาญฉลาด (Smart Logistic) Smart Environment – ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ/การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน Smart Living – ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการใช้ชีวิต/การมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Smart Health & Wellness)/ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน Smart Government – ระบบการบริหารจัดการภาครัฐอัจฉริยะ/ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่/ การพัฒนาและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ ทั้งจะนำไปสู่การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการพัฒนา Smart City และสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศผู้ประกอบการและนวัตกร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนในการพัฒนาชุมชนและสังคมเมืองในอนาคต

 

 


ผู้เขียนบทความ / Writer


NATNICHA AUNARAK

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม
natnicha.a@g.sut.ac.th
0629691463

Student Entrepreneurship Development Academy