News

Home / blogs / SUT Startup Camp#17

SUT Startup Camp#17


blogs 2020-03-26 15:16:13

วันที่  8 - 10  พฤศจิกายน 2562 ณ Innovation playground  อาคารเครื่องมือฯ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม SUT Startup Camp ครั้งที่ 17 ในธีมของ Sustainable Development Goals หรือตัวย่อว่า SDGs Goal 3: Good health and well-being (มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาระดับนานาชาติจัดทำขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติ หรือ United Nations ตัวย่อ: UN เป็นแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันทั่วโลก ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งหมด 111 คน โดยได้รับเกียรติโค้ชภาคเอกชนจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน

แคมป์นี้จัดขึ้น 3 วันเต็ม พัฒนาความรู้กันอย่างเข้มข้น!..โดยลักษณะกิจกรรมเป็นการเรียนเนื้อหาและฝึกปฏิบัติไปด้วย

วันแรกเริ่ม  ไอเดีย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน (08.30) รับป้ายห้อยคอ พร้อมลงทะเบียนไอเดียแก้ปัญหาเพื่อเตรียม Pitching โหวตหาทีมมีเวลาเพียง 1 นาทีเท่านั้น!  ทีมละไม่เกิน 6 – 7 คน

เริ่ม Pitching ไอเดีย (09.00) เพื่อโหวตหาทีม ในการเรียนรู้เนื้อหาวันแรกเริ่มที่ “เคล็ดลับผู้ประกอบการ Lean canvas และฝึกปฏิบัติการพัฒนาไอเดียธุรกิจ” โดยคุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ CEO & Cofounder of Fixzy หัวข้อที่สอง “การวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าเชิงลึก และการทำ Ideation” โดยคุณอานนท์  บุณยประเวศ  CEO & Cofounder of TechFarm (เรียนรู้เนื้อหาฝึกลงมือปฏิบัติวิเคราะห์ลูกค้าและปัญหา เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาให้ตรงกลุ่มลูกค้า)

หัวข้อที่สาม “การออกไป Validate ลูกค้าและปัญหา” (เรียนรู้เนื้อหาและการใช้เครื่องมือเตรียมออกไป Validate ในวันถัดไป) ต่อมาหลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนเนื้อหาของวันแรกครบแล้วก็แยกย้ายกันทำงานเป็นกลุ่มต่อไป บางกลุ่มก็เตรียมข้อมูลบ้าง เตรียมคำถามเพื่อจะออกไปสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้า บางกลุ่มได้ลองสัมภาษณ์ผ่านทางมือถือ และช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงมือปฏิบัตินั้น โค้ชแต่ละท่านก็เดินดูตามกลุ่มเพื่อดูว่าแต่ละกลุ่มนั้นติดปัญหาหรือไม่เข้าตรงไหนบ้าง หรือสามารถ Coaching ให้คำแนะนำตรงไหน

วันที่สองเตรียมตัวออกไป validate ข้างนอกกันเลย!  ไปหาลูกค้าลุยๆ

ในช่วงเช้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ออกไปสัมภาษณ์ ทดสอบสมมุติฐาน (Validate) กลุ่มลูกค้าตามสถานที่ที่ระบุไว้ (มีเวลาเพียง 3 ช.ม เท่านั้น!) หลังจากนั้นให้กลับมาที่แคมป์สรุปข้อมูลที่ได้ออกไปสัมภาษณ์ ทดสอบสมมุติฐาน (Validate) และฝึกปฏิบัติปรับเปลี่ยนพัฒนาไอเดียต่อไป

ต่อมาก็เข้าสู่การเรียนเนื้อหาและเครื่องมือตัวต่อไปของวันทีสองในการหาความเป็นไปได้ของตลาดและการได้มาซึ่งลูกค้ารายแรกต้องทำยังไงกับหัวข้อแรก “Market Potential & Customer Acquisition”

โดยคุณประเสริฐ  ใจเพรช  CEO & Cofounder of Localhost และคุณหัสดี พิมพ์สุวรรณ  Consultant Technical & Business of BridgeAsia, Thailand และจะคิดรูปแบบของรายได้ยังไง มีต้นทุนอะไรบ้าง คืนทุนกี่ปี

เรียนหัวข้อที่สองต่อไปกับ “Revenue Models & Financial” โดยคุณอภิสรา  วิเชียร CEO & Cofounder of  Farmz Master และหัวข้อสุดท้าย “แนะนำกและฝึกปฏิบัติ “Pitching” โดยคุณอานนท์  บุณยประเวศ CEO & Cofounder of TechFarm หลังจากเรียนเสร็จแล้วให้ทุกคนแยกย้ายกันไปพัฒนาไอเดียธุรกิจต่อ เพื่อเตรียมนำเสนอ Pitching  ไอเดียธุรกิจของทีมตัวเองในวันสุดท้าย

วันสุดท้าย! Pitching

เริ่ม Pitching 10.00 น. กติกาการคือ Pitching 5 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที มีทั้งหมด 15 ทีม โดยได้รับเกียรติจากนักลงทุนทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1. คุณประเสริฐ ใจเพรช  2. คุณอานนท์ บุญยประเวศ 3. คุณกะรัตธน บุญกอง

4. อ.ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ 5. คุณหัสดี  พิมพ์สุวรรณ  

 

ทีมที่ได้รับรางวัลได้แก่

รางวัล

ทีมที่ได้

รางวัลที่ได้รับ

ชมเชย

First aid spray คือ Stopbleeding/waterproof/faster

500 บาท

ชมเชย

Cat chuwa คือ อุปกรณ์วัดแรงสั่นสะเทือนของเข่าในขณะวิ่ง เพื่อช่วยเตือนว่ามีแรงลงที่เข่ามากเกินไป ป้องกันการเกิดการบาดเจ็บที่เข่า

500 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

Electric Dent คือ แปรงสีฟัน ที่ช่วยลดความกลัวการแปรงฟันของเด็ก ซึ่งรูปลักษณะภายนอกไม่เหมือนแปรงสีฟัน โดยมีการซ่อนขนแปรงไว้ภายในซิลิโคนที่มีรูปร่างต่างๆ

1,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

Health Meal คือ ช้อนที่ใช้ร่วมกับอาหารที่จำกัดโซเดียม แต่ทำให้รสชาติมีความเค็มขึ้น

2,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ

Iluminati คือ Application การจองคิวการรักษาทันตกรรมกับนักศึกษาทันตกรรมชั้นคลินิก

3,000 บาท

 

ภาพบรรยากาศปิดกิจกรรม


ผู้เขียนบทความ / Writer


NIRADA PHUENDONKHENG

Community & Activity Curator
Nirada@g.sut.ac.th
044-22-3404

Student Entrepreneurship Development Academy