Events Conclusion

Image

Be Creative #3 (สำหรับนักเรียน ม.4 รร.สุรวิวัฒน์เท่านั้น)

Mobilisation

15-06-2019 08:30 น. ถึง 16-06-2019 16:00 น.

โรงเรียนสุรวิวัฒน์

จำนวนผู้ลงทะเบียน รวม 33 คน

รายละเอียดหลักสูตร / Description


กิจกรรม Be Creative ครั้งที่ 3 เพื่อให้ได้เรียนรู้หลักการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Be Creative) ดังนั้น โครงการ SEDA จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม Be Creative ครั้งที่ 3 : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันในมุมมองที่หลากหลาย นำไปสู่การสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

กำหนดการ / Agenda


15 มิถุนายน 2562
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น. ทายลองดูเพื่อนหนูชื่ออะไร
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.30 น. มองกลับสลับด้าน
12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.30 น. จดหมายถึงฉันในวันที่ฉันโตกว่านี้
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.00 น. รู้จักฉันรู้จักเธอ

 

16 มิถุนายน 2562
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น. ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.30 น. สุรวิวัฒน์ในฝันของฉันและเธอ
12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.30 น. วันนี้ขอลองเป็นตัวตลก (Jugging ball)
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.00 น. สมุดน้อยกลอยใจ

สรุปผลการจัดกิจกรรม


กิจกรรม Be Creative ครั้งที่ 3 ที่ผ่านมา SEDA จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์มัธยมชั้นปีที่ 4 จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 98 คน วิทยากรจำนวน 5 คน และนักศึกษาจ้างงาน 3 คน โดยผลงานของนักเรียนคือการคิดผลงานสร้างสรรค์ทำวิดีโอเกี่ยวกับโรงเรียนสุรวิวัฒน์ในฝันของฉัน และได้แบ่งกลุ่มออกมารวมทั้งหมด 10 กลุ่ม

วิทยากร / Instructor


Thibhadha Saraprang

ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิชาการอิสระด้านการศึกษาและคณิตศาสตร์
View Profile

บรรยากาศการจัดกิจกรรมผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


NIRADA PHUENDONKHENG

Community & Activity Curator
Nirada@g.sut.ac.th
044-22-3135

Student Entrepreneurship Development Academy