Events Conclusion

Image

Design Thinking in Class

Mobilisation

07-09-2019 09:00 น. ถึง 22-09-2019 16:00 น.

Innovation Playground F1

จำนวนผู้ลงทะเบียน รวม 66 คน

รายละเอียดหลักสูตร / Description


กิจกรรมในรายวิชา 202373 Design Thinking สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 โดยการฝึกกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อให้ ‘เข้าใจ’ และ‘วิเคราะห์ให้ลึกซึ้ง’ ถึงปัญหาแล้วจึง ‘พัฒนาแนวคิดและต้นแบบ’ และ ‘ทดสอบ’ เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

กำหนดการ / Agenda


กำหนดการกิจกรรม Design Thinking in Class 

สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี 2 ที่ในรายวิชา Design Thinking 202373 

วันที่ 7 - 8 และ 20 - 22 กันยายน 2562  

..............................................................................................................................................................................................................................................................

วันที่ 7 กันยายน 2562

09.00-10.00 น.          Objective & Overview

10.00-12.00 น.          Introduction to Design Thinking

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.          เข้าใจ (Understand) ค้นหาและทำความเข้าใจปัญหาร่วมกัน

 

วันที่ 8 กันยายน 2562

09.00-12.00 น.          ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก (Empathize)

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.          ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก (Empathize) ต่อ

 

วันที่ 20 กันยายน 2562

09.00-12.00 น.          กำหนดโจทย์ในการสร้างสรรค์ (Define)

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น.          Creativity

14.00-16.00 น.          การสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Ideation)

 

วันที่ 21 กันยายน 2562 

09.00-12.00 น.          การสร้างตัวต้นแบบ (Prototype)

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น.          การสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล (Validation)

14.00-16.00 น.          การสร้างตัวต้นแบบ และการทดสอบ (Prototype and Test)

 

วันที่ 22 กันยายน 2562 

09.00-10.00 น.          พัฒนาตัวต้นแบบ (Developing Prototype)

10.00-11.00 น.          การนำเสนอ (How to Pitch)

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.          นำเสนอ (Pitching)

 

*หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

สรุปผลการจัดกิจกรรม


กิจกรรม Design Thinking in Class นี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา 202373 Design Thinking (การคิดเชิงออกแบบ) ประจำปีการศึกษาที่ 3/2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จำนวน 66 คน เป็นการเรียนการสอนเต็มวันในรูปแบบ Workshop ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 และ 20-22 กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 5 วัน ซึ่งนักศึกษาจากสำนักพยายาบาลศาสตร์ ได้ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากรูปแบบการสอนของรายวิชานี้เป็นการฝึกกระบวนการคิด ให้ทำความเข้าใจปัญหา หรือหาสาเหตุของปัญหา จนสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจได้ จากนั้นยังมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ออกแบบพัฒนาแนวคิดและสร้าง Prototype หรือตัวต้นแบบด้วยการประดิษฐ์แนวคิดนั้นออกมาเป็นรูปธรรม และ ทดสอบ เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้

วิทยากร / Instructor


Mullika Sungsanit, Ph.D.

Chief of SEDA
View Profile

บรรยากาศการจัดกิจกรรมผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


KAMONWAN PINPHUK

Activities and Community Curator
kamonwan.p@g.sut.ac.th
0880401020

Student Entrepreneurship Development Academy