Educator Program

Home / Events Conclusion / Educator Program


Coaching for Changemakers : Educator Program #2

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ School of Change Maker จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงการพัฒนาผู้ประกอบการ รองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2561 รับจำนวน 45 คน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 รับจำนวน 45 คน หมายเหตุ : สงวนสิทธิเฉพาะคณาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเชิญเท่านั้น.

โดย: kamonwan

ดูสรุปกิจกรรม

202209 TECHNOPRENEUR (Block Course System)

รายวิชา 202209 Technopreneur เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเทคโนโลยี การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย ได้แก่ การสร้างความคิด (Idea Grooming) ทาง ธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มของแนวคิด/ผลิตภัณฑ์ ด้านการวิจัย/พัฒนาและน าผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ ด้าน การตลาด ด้านการจัดโครงสร้างองค์การ ด้านการผลิต ด้านการเงินและภาษีอากร เพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและ สามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างยั่งยืน หมายเหตุ: เนื่องจากรายวิชา 202209 Technopreneur จัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเทอม ระหว่าง วันที่ 5 - 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในรูปแบบของ Block Course System รายวิชานี้สามารถเก็บหน่วยกิตวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือกจำนวน 2 หน่วยกิต เงื่อนไขการลงทะเบียน : นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไม่จำกัดสาขาวิชา และนักศึกษาจะต้องเรียนให้ครบตามวันเวลาที่กำหนด.

โดย: saysuda_phendonkang

ดูสรุปกิจกรรม