Event

Image

My Better Country Hackathon

Mobilisation

23-08-2019 13:00 น. to 25-08-2019 16:00 น.

SUT Innovation Playground , F1

The deadline has finished.

25 seats left ( total 100 seats )รายละเอียดหลักสูตร / Description


โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship Development Academy: SEDA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นหน่วยงานในการสร้างและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการจัดกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้น และกิจกรรมการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศผู้ประกอบการให้เอื้ออำนวยต่อการเริ่มต้นและเร่งสร้างการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินกิจกรรม Government Hackathon ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นของนักศึกษา พัฒนาโจทย์การวิจัยและสามารถแก้ไขปัญหาบริหารจัดการ การบริการภาครัฐ รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศผู้ประกอบการและนวัตกรรมที่เอื้ออำนวยการเริ่มต้นและเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและประชาชน วัตถุประสงค์ 1 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการและการบริการภาครัฐ อันประกอบด้วย 1.1 Government Integration เพื่อการบูรณาการภาครัฐระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เห็นข้อมูลของประชาชนเป็นภาพเดียว ที่จะสามารถตอบโจทย์ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากขึ้น 1.2 Smart Operation มีการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐไทย 1.3 Citizen-centric Service ยกระดับงานบริการภาครัฐ โดยคำนึงถึงการให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางให้มากที่สุด 2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และประชาชนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการภาครัฐ หมายเหตุ : ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัคร : นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักเรียนและประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup)

กำหนดการ / Agenda


 

เวลา

กิจกรรม

วันที่ 23 สิงหาคม 2562

 

12.30 – 13.00 น.

ลงทะเบียน

13.00 – 14.00 น.

Brief ประเด็นปัญหา  

14.00 – 15.00 น.

บรรยายแนวทางการทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง (Empathy) และการเก็บข้อมูลโดย  อาจารย์ ดร. มัลลิกา  สังข์สนิท

หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา

15.00 – 16.00 น.

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

16.00 – 18.00 น.

บรรยายและฝึกปฏิบัติการการถอดข้อมูล การสรุปผล และการวิเคราะห์ความต้องการภายในของลูกค้า (Customer Insight) 

โดย  อาจารย์ ดร. มัลลิกา  สังข์สนิท                                                    

หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา

18.00 – 19.00  น.

รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

 

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

พิธีเปิดกิจกรรม My Better Country Hackathon

09.30 – 10.00 น.

นำเสนอประเด็นปัญหา

10.00 – 10.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.15 - 12.00 น.

ลงมือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

ลงมือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

14.30 – 14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 18.00 น.

ลงมือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 20.00 น.

Pitching Workshop /ลงมือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

20.00 – 24.00 น.

ลงมือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

วันที่ 25 สิงหาคม 2562

 

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง

09.00 – 12.00 น.

ลงมือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

นำเสนอแนวคิดและต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ

14.30 – 14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.45 น.

นำเสนอแนวคิดและต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ

15.45 – 16.00 น.

พิธีมอบรางวัลและพิธีปิด 

วิทยากร / Instructor


Dr. Mullika Sungsanit

Vice-Rector for Engagement, Innovation and Entrepreneurship and Head of SEDA
View Profile

Wiwat Nuansing, Ph.D.

Head of SEDA
View Profile

Bongse Varavuddhi Muenyuddhi

Chief Academic Support
View Profile

Pachok Pimlakar

MD at Chok intertech
View Profile

Chawanwit Poolsri

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ การประปาส่วนภูมิภาค
View Profile

Apisara Wichean

CEO & Co-Founder Farmz Master
View Profile

Metee Prasomsup

นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม
View Profile

Warin Ratchananusorn, D.Sc.

Senior Programme Manager @ Digita Startup Institute, DEPA
View Profile

Arunee Butama

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานดิจิทัล บริษัทเมืองไทยประกัน
View Profile

ผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


NATNICHA AUNARAK

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม
natnicha.a@g.sut.ac.th
0629691463

Student Entrepreneurship Development Academy