Event

Image

Design Thinking #30 (Hybrid)

Mobilisation

29-08-2020 09:00 น. to 30-08-2020 17:30 น.

อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

The deadline has finished.

29 seats left ( total 450 seats )รายละเอียดหลักสูตร / Description


กิจกรรมในรายวิชา 202373 Design Thinking (ประจำปีการศึกษา 1/2563 กลุ่ม.3) โดยการฝึกกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อให้ ‘เข้าใจ’ และ‘วิเคราะห์ให้ลึกซึ้ง’ ถึงปัญหาแล้วจึง ‘พัฒนาแนวคิดและต้นแบบ’ และ ‘ทดสอบ’ เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

กำหนดการ / Agenda


กำหนดการกิจกรรม Design Thinking Workshop

วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563

ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2563

08.00 – 08.30 น.        ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (สแกน QR Code)

09.00 -  09.30 น.        Introduction: แนะนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

09.30 – 11.30 น.        The Design Game: เกมออกแบบสินค้า/ประสบการณ์

11.30   - 12.00 น.       Review & Scope: เรียนรู้เครื่องมือ Personas/Journey Map/ Empathy Map

                               และการจัดการข้อมูลให้เห็นเป็นภาพ

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 15.30 น.        Empathise 1: การสัมภาษณ์ สังเกต และสัมผัสประสบการณ์

15.30 – 16.30 น.        Empathise 2: เรียนรู้การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและบริบท

16.30 – 17.30 น.        Define: ค้นหาจุดสำคัญของปัญหาจากมุมมองของกลุ่มเป้าหมาย

                               เพื่อกำหนดเป็นโจทย์สำหรับการออกแบบ  

วันที่ 30 สิงหาคม 2563

08.00 – 08.30 น.       ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (สแกน QR Code)

09.00 – 09.30 น.       Energise for Ideation: เกมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อคิดหาไอเดียสร้างสรรค์

09.30 – 10.30  น.      Ideation: ระดมความคิดสำหรับงานออกแบบ และเทคนิคการสร้างไอเดียใหม่ๆ

10.30 – 12.00 น.        Prototype: สร้างต้นแบบจากความคิด และตรวจสอบพัฒนาให้เป็นรูปธรรม

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 15.00 น.        Test: นำต้นแบบทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เห็นจุดที่ล้มเหลว

                               และเกิดความเข้าใจในการพัฒนางานออกแบบ       

15.00 – 16.00 น.        Develop Prototype Version 2: เรียนรู้การทำความเข้าใจและพัฒนางานออกแบบที่ดีขึ้น

16.00 – 17.00 น.        Lesson Learn: สรุปบทเรียน (One Page Summary) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปกิจกรรม

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิทยากร / Instructor


Dr. Mullika Sungsanit

Vice-Rector for Engagement, Innovation and Entrepreneurship and Head of SEDA
View Profile

ผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


SASINA KAEWJINDA

เจ้าหน้าที่โครงการ SEDA
Sasina.K@g.sut.ac.th
0646358288

Student Entrepreneurship Development Academy