Event

Image

BE CREATIVE #2

Inspiration

31-08-2018 08:00 น. to 02-09-2018 17:00 น.

Innovation Playground F1

The deadline has finished.

1 seats left ( total 70 seats )รายละเอียดหลักสูตร / Description


กิจกรรม Be Creative ครั้งที่ 2 เพื่อให้ได้เรียนรู้หลักการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Be Creative) ดังนั้น โครงการ SEDA จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม Be Creative ครั้งที่ 2 : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันในมุมมองที่หลากหลาย นำไปสู่การสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

กำหนดการ / Agenda


กำหนดการ

โครงการ Be Creative ครั้งที่ 2 : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561

ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

31 สิงหาคม 2561

07.30 – 08.00 น.      ลงทะเบียน
08.00 -  09.00 น.     เกมสวัสดีเพื่อนใหม่ แนะนำตัวผ่านกฎแห่งเลขสาม

09.00 – 10.00 น.      ความคิดสร้างสรรค์กับเด็กในศตวรรษที่ 21

10.00 – 10.30 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.30 น.      ความคิดสร้างสรรค์จากการตั้งคำถาม

12.30 – 13.30 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30 น.      สร้างแบบจำลองและนำเสนอ

14.30 – 15.00 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.      ทบทวนและสรุปเนื้อหา

1 กันยายน 2561
07.30 – 08.00 น.      ลงทะเบียน

08.00 – 09.00 น.      การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่น

09.00 – 10.00 น.      เกมจรวดกระดาษ

10.00 – 10.30 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.30 น.      เกมจรวดกระดาษ สรุปและนำเสนอ

12.30 – 13.30 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30 น.      สร้างสรรค์สุรวิวัฒน์และสร้างแบบจำลอง

14.30 – 15.00 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.      สร้างสรรค์สุรวิวัฒน์และสร้างแบบจำลอง                                          

2 กันยายน 2561
07.30 – 08.00 น.      ลงทะเบียน
08.00 – 10.00 น.      นำเสนอแบบจำลองสร้างสรรค์สุรวิวัฒน์
10.00 – 10.30 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.30 น.      เกมบึงบอระเพ็ด

12.30 – 13.30 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30 น.      ทบทวนเนื้อหาและสรุป

14.30 – 15.00 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


 

วิทยากร / Instructor


Thibhadha Saraprang

ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิชาการอิสระด้านการศึกษาและคณิตศาสตร์
View Profile

ผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


NATNICHA AUNARAK

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม
natnicha.a@g.sut.ac.th
0629691463

Student Entrepreneurship Development Academy