Event

Image

SUT M.A.D Camp#6

Mobilisation

25-01-2019 08:00 น. to 27-01-2019 17:00 น.

ณ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.คลองไผ่)  ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

The deadline has finished.

19 seats left ( total 86 seats )รายละเอียดหลักสูตร / Description


เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจขั้นตอนและหลักในการทำกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทาง แผนการปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

กำหนดการ / Agenda


กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา
กิจกรรม SUT M.A.D. camp ครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 25 - 27  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
ณ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.คลองไผ่)  ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
   
   
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2561
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ขนส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมแจก Diary และป้ายชื่อ
13.00 – 14.00 น. เดินทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถึง อพ.สธ.คลองไผ่    (ุ61.8 กม. 51 นาที)        
14.00 – 14.45 น. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน จากอพ.สธ.คลองไผ่
14.45 – 15.00 น. พักเบรก
15.00 – 15.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะที่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน จากอพ.สธ.คลองไผ่
15.30 – 16.00 น. แนะนำ School of Changemaker และWorkshop Team Canvas โดยคุณวิชยพัฐ เสนาปัก
16.00 – 17.30 น. Workshop การทำความเข้าใจชุมชน  โดยคุณวิชยพัฐ เสนาปัก
17.30 – 18.00 น. แจกกุญแจห้องพัก เก็บสัมภาระ
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 
19.00 – 19.30 น. รวมกันที่ห้องประชุม เปิดค่าย แจ้งวัตถุประสงค์และกติกาค่าย แนะนำทีม staff ทำความรู้จักกัน
19.30 – 20.00 น. สร้างแรงบันดาลใจด้านกิจการเพื่อสังคม  โดยอาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร 
20.00 – 20.15 น. พักเบรก
20.15 – 20.45 น. แนะนำข้อมูลชุมชน  โดยอาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร 
20.45 – 21.15 น. สันทนาการและแจ้งกำหนดการกิจกรรมวันที่ 2
   
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2561                
07.00 – 07.45 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ อพ.สธ.คลองไผ่
07.45 – 08.15 น. Check In
08.15 – 08.30 น. สันทนาการ
08.30 – 09.45 น. "Empathy Workshop" โดยคุณวิชยพัฐ เสนาปัก
09.45 – 10.00 น. พักเบรก ทำธุระส่วนตัว
10.00 – 12.00 น. “เทคนิคการตั้งคำถามและการสัมภาษณ์”  โดยอาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร 
12.00 – 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 13.00 น. เดินทางไปชุมชน
13.00 – 13.30 น. ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน  โดยอาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร 
13.30 – 17.00 น. รับเบรก และ Exploration สำรวจปัญหาในพื้นที่ชุมชน รอบที่ 1  โดยอาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร 
17.00 – 17.15 น. เดินทางกลับที่พัก
17.15 – 18.15 น. รับประทานอาหารเย็น
18.15 – 19.45 น. Workshop Synthesize Data โดยคุณวิชยพัฐ เสนาปัก
19.45 – 22.00 น. Workshop Define Problem  โดยคุณวิชยพัฐ เสนาปัก
22.00 – 22.30 น. สันทนาการ
22.30 – 23.30 น. กิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคนในค่าย
23.30 – 00.00 น. พักเบรก และแจ้งกำหนดการกิจกรรมวันที่ 3  
   
วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2561          
07.00 – 07.45 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ อพ.สธ.คลองไผ่
07.45 – 08.15 น. Check In
08.15 – 08.30 น. สันทนาการ
08.30 – 10.30 น. Ideation Workshop โดยอาจารย์รัชฏาพร วิสุทธากร และอาจารย์จุฬาภรณ์ บัวขาว
10.30 – 10.45 น. รับเบรก
10.45 – 11.45 น. Prototype Workshop โดยอาจารย์รัชฏาพร วิสุทธากร และอาจารย์จุฬาภรณ์ บัวขาว
11.45 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 12.45 น. สันทนาการ
12.45 – 13.00 น. เดินทางไปพื้นที่ชุมชนเพื่อ Test Prototype
13.00 – 15.00 น. รับเบรก และ Test Prototype  โดยอาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร 
15.00 – 15.15 น. เดินทางกลับมาที่ห้องประชุม
15.15 – 16.15 น. Reframe Problem Workshop โดยอาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร 
16.15 – 17.15 น. นำเสนอPrototype ผู้นำชุมชุนให้ข้อเสนอแนะ  โดยอาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร       
17.15 – 18.00 น. มอบรางวัลฯ และ สรุปและกล่าวปิดกิจกรรมค่าย (มอบของที่ระลึก)
18.00 – 18.30 น. เดินทางกลับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิทยากร / Instructor


Ruchdaporn Wisutthakorn

Lecturer in Management Technology
View Profile

Vichayapat Senapak

Project Manager @ School of Changemakers
View Profile

ผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


NATNICHA AUNARAK

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม
natnicha.a@g.sut.ac.th
0629691463

Student Entrepreneurship Development Academy