Event

Image

Isan Hackathon : Smart City

Mobilisation

05-07-2019 12:00 น. to 07-07-2019 17:30 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

The deadline has finished.

24 seats left ( total 300 seats )รายละเอียดหลักสูตร / Description


พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นของนักศึกษา พัฒนาโจทย์การวิจัยและพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นเมืองที่อัจฉริยะรวมถึงพัฒนาระบบนิเวศผู้ประกอบการและนวัตกรรมที่เอื้ออำนวยการเริ่มต้นและเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและประชาชน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบท Smart City อันประกอบด้วย 1.1 Smart Economy – ระบบเศรษฐกิจอัจฉริยะ/ระบบรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าและบริการต่างๆ /ระบบบริหารจัดการในการเพิ่มผลิตผลทางเศรษฐกิจ เช่น Smart Agriculture, Smart Aquaculture หรือ Smart Procurement / นวัตกรรมทางการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง (Smart Tourism) 1.2 Smart Mobility – ระบบการขนส่งมวลชน (Smart Transportation) และการบริหารจัดการสินค้าอย่างชาญฉลาด (Smart Logistic) 1.3 Smart Environment – ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ/การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน 1.4 Smart Living – ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการใช้ชีวิต/การมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Smart Health & Wellness)/ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน 1.5 Smart Government – ระบบการบริหารจัดการภาครัฐอัจฉริยะ/ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่/ การพัฒนาและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ 2. เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนา Smart City และสร้างความเข้มแข็งแขงของระบบนิเวศผู้ประกอบการและนวัตกรรม 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนในการพัฒนาชุมชนและสังคมเมือง

กำหนดการ / Agenda


เวลา

กิจกรรม

วันที่  5 กรกฎาคม 2562

 

12.00 – 13.00  น.

ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง

13.00 – 13.30 น.

พิธีเปิดกิจกรรม Isan Hackathon #8 : Smart City โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี

13.30 – 14.00 น.

เสนอประเด็นปัญหา 

14.00 – 15.00 น.

บรรยายแนวทางการทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง (Empathy) และการเก็บข้อมูล

+ User Center design โดย คุณวิชยพัฐ เสนาปัก School of Changemakers

15.00 – 15.30 น.

บรรยาย การหาแหล่งข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล Big Data และ Data Analytic โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์  วงษ์ซิ้ม คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16.00 – 16.30 น.

Technology Show Case By OSD & Ais

16.30 – 18.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 23.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

23.00 – 23.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

 

09.00 – 10.00 น.

ลงทะเบียนและทานอาหารเช้า

10.00 – 11.00 น.

เปิดให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน : IOT By คุณพาโชค พิมเลขา

11.00 – 12.00 น.

เปิดให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน : UX&UI By คุณศิรินยา บางเลา

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

เปิดให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน : Software By คุณอรรถพงศ์ ลิมศุภนาค

14.00 – 15.00 น.

เปิดให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน : AR By คุณอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล

14.30 – 15.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.

เปิดให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน : Pitching By คุณอานนท์ บุณยประเวศ

16.00 – 17.00 น.

เปิดให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน : Chatbot By คุณชวัลวิทย์ พูลศรี

17.00 – 18.00 น.

เปิดให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน : Sensor By คุณคมธัช วัฒนศิลป์        

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 20.00 น.

เปิดให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน : 3D Model By คุณเมธี ประสมทรัพย์

20.00 – 21.00 น.

เปิดให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน : Data Science By ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม

21.00 – 22.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

22.00 - 22.30 น.

พักรับประทานอาหาร (มื้อดึก)

22.30 – 00.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562

 

08.00 – 09.00 น.

ส่ง Pitch deck และ Prototype (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารเช้า)

09.00 – 12.00 น.

นำเสนอแนวคิดและต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ

12.00 – 12.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

12.45 – 14.45 น.

นำเสนอแนวคิดและต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ

14.45 – 15.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

15.00 – 17.00 น.

นำเสนอแนวคิดและต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ

17.00 – 17.15 น.

พิธีมอบรางวัลและพิธีปิด  โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี

   

วิทยากร / Instructor


Dr. Mullika Sungsanit

Vice-Rector for Engagement, Innovation and Entrepreneurship and Head of SEDA
View Profile

Bongse Varavuddhi Muenyuddhi

Chief Academic Support
View Profile

Pachok Pimlakar

MD at Chok intertech
View Profile

Katharpisit Khuphetcharat

MD at Chok intertech (Technology and Smart Farm)
View Profile

Chawanwit Poolsri

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ การประปาส่วนภูมิภาค
View Profile

Apisara Wichean

CEO & Co-Founder Farmz Master
View Profile

Prasert Jaipet

Co-founder, CEO of Localhost co, ltd
View Profile

Arnon Boonyapravase

Co-Founder & CEO @ TechFarm
View Profile

Patai Padungtin

Principle & Evangelist @ Builk.Com
View Profile

Vichayapat Senapak

Project Manager @ School of Changemakers
View Profile

Komthach Wattanasil

CEO SOG FARMING
View Profile

Manirath Wongsim,Ph.D.

หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
View Profile

ผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


NATNICHA AUNARAK

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม
natnicha.a@g.sut.ac.th
0629691463

Student Entrepreneurship Development Academy