Event

Image

Design Thinking #31

Mobilisation

03-11-2020 09:00 น. to 08-11-2020 16:00 น.

SUT Innovation Playground

The deadline has finished.

1 seats left ( total 112 seats )รายละเอียดหลักสูตร / Description


กิจกรรมในรายวิชา 202373 Design Thinking (ประจำปีการศึกษา 2/2563) โดยการฝึกกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อให้ ‘เข้าใจ’ และ‘วิเคราะห์ให้ลึกซึ้ง’ ถึงปัญหาแล้วจึง ‘พัฒนาแนวคิดและต้นแบบ’ และ ‘ทดสอบ’ เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

กำหนดการ / Agenda


กำหนดการกิจกรรม Design Thinking #31

วันที่ 3 - 8 พฤศจิกายน 2563  ณ Innovation Playground F1  

.........................................................................................................................................................................................................................

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

09.00-10.00 น.          Objective & Overview

10.00-12.00 น.          Introduction to Design Thinking/ Human Centered Design

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.          เข้าใจ (Understand) ค้นหาและทำความเข้าใจปัญหาร่วมกัน

 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

09.00-12.00 น.          เทคนิคการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก (Empathize)

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.          การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา

 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

09.00-12.00 น.          การหา Insight และ กำหนดโจทย์ในการสร้างสรรค์ (Define)

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.          Creativity: การสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Ideation)

 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

09.00-12.00 น.          การสร้างตัวต้นแบบ (Prototype)

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.          การสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล (Validation)

 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

09.00-12.00 น.          การปรับตัวต้นแบบ และการทดสอบ (Test)

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.          ปรับตัวต้นแบบรอบสุดท้ายและเตรียมนำเสนอ  (How to Pitch) 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

09.00-12.00 น.          นำเสนอ (Pitching)

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.          นำเสนอ (Pitching)

*หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

.......................................................................................................................................................................................................................

วิทยากร / Instructor


Apisara Wichean

CEO & Co-Founder Farmz Master
View Profile

ผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


SASINA KAEWJINDA

Ninasompoi@hotmail.com
0646358288

Student Entrepreneurship Development Academy