Event

Image

SUT hackathon zero waste

Mobilisation

07-05-2020 13:00 น. to 04-03-2020 16:30 น.

Innovation playground อาคารเครื่องมือ 1

The deadline has finished.

54 seats left ( total 120 seats )รายละเอียดหลักสูตร / Description


เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา แก้ไขปัญหาการบริการร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนให้นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจได้นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีไปบูรณาการ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน

กำหนดการ / Agenda


เวลา

กิจกรรม

วันที่ 1

 

12.30 - 13.00 น.

ลงะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

13.00 - 13.20 น.

พิธีเปิดกิจกรรม  SUT HACKATHON ZERO WASTE

13.20 - 14.00 น.

เสวนาให้ข้อมูลสถานการณ์ขยะมทส. และเมืองโคราช อธิบายโจทย์ และภาพรวมของปัญหา ร่วมกับ หน่วยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

14.00 - 15.00 น.

บรรยายแนวทางการทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง (Empathy) และการเก็บข้อมูล

15.00 - 16.30 น.

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายในมทส. และจังหวัดนครราชสีมา/สอบถามผู้เชี่ยวชาญ

16.30 - 17.30 น.

บรรยายและฝึกปฏิบัติการการถอดข้อมูล การสรุปผล และการวิเคราะห์ความต้องการภายในของลูกค้า (Customer Insight)

วันที่ 2

 

12.00 - 13.00 น.

ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.

นำเสนอประเด็นปัญหา และจัดทีม

14.00 - 16.00 น.

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายในจังหวัดนครราชสีมา/สอบถามผู้เชี่ยวชาญ

16.00 - 16.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

16.15 - 17.15 น.

สรุปข้อมูลและระดมความคิด

17.15 - 18.15 น.

ลงมือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ  

18.15 - 19.15 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.15 - 22.15 น.

ลงมือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ  

22.15 – 22.30 น.

รับประทานอาหารว่าง (มื้อดึก)

วันที่ 3

 

09.00 - 10.00 น.

ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง

10.00 - 12.00 น.

Infographic Workshop /ลงมือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ  

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.

IoTs workshop /ลงมือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ  

14.00 - 14.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.15 - 15.15 น.

Application Workshop  / ลงมือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

15.15 - 17.15 น.

Pitching Workshop / ลงมือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

17.15 – 18.15 น.

รับประทานอาหารเย็น

18.15 - 22.15 น.

ลงมือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

22.15 - 22.30 น.

รับประทานอาหารว่าง (มื้อดึก)

22.30 – 23.30 น.

ลงมือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

วันที่ 4

 

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนและรับอาหารเช้า

09.00 – 10.00 น.

ส่ง ต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมเตรียมนำเสนอ

10.00 - 12.00 น.

นำเสนอแนวคิดและต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

นำเสนอแนวคิดและต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ

14.30 – 14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.

นำเสนอแนวคิดและต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ

16.00 – 16.30 น.

พิธีมอบรางวัล และพิธีปิดกิจกรรม SUT HACKATHON #10 : ZERO WASTE  

 

*หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

กิจกรรมนี้สนับสนุน
-อาหาร และเครื่องดื่มตลอดกิจกรรม  

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
• หมวดของใช้ส่วนตัว
- เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (ชุดสุภาพ สวมกางเกงขายาวสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ) 
- สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของแต่ละบุคคล
- Notebook และ ปลั๊กพ่วง
- แก้วน้ำส่วนตัว 
เนื่องจากกิจกรรมนี้ ทำงานแบบ Marathon ภายในเวลาจำกัด 48 ชม. 
สามารถนำอุปกรณ์ มานอนพักสายตาได้เช่น หมอนรองคอ ,ผ้าห่ม

กิจกรรม hackathon คือ

ผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


KRITTAPHAT TRIWATCHARANON

Community And Activities Curators
krittaphat@g.sut.ac.th
0959196645

Student Entrepreneurship Development Academy