Event

Image

Ideathon : Hybrid

Mobilisation

19-09-2020 08:30 น. to 02-10-2020 17:00 น.

SUT Innovation playgroud, F1 และบนแพลตฟอร์มออนไลน์

The deadline has finished.

7 seats left ( total 105 seats )รายละเอียดหลักสูตร / Description


ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนโยบายในการก้าวสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University)” โดยปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ คือ “การจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ” โดยโครงการจัดตั้งโครงการสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship Development Academy: SEDA) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสำหรับการสร้างผู้ประกอบการและนวัตรกร ในหมวดค่าใช้จ่ายโครงการในการจัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (กลุ่มทักษะทางธุรกิจและพัฒนาต้นแบบ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแนวคิดและทักษะความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา ในการดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมสร้างความเข้าใจในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกิจเทคโนโลยี (Tech Startup) และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและสังคม (Intrapreneurship and Social Entrepreneurship) ซึ่งเป็นทักษะพึงประสงค์ของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 นั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมสร้างความตะหนักและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (Covid-19) นี้ โครงการ SEDA จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “SUT Startup Camp: Ideathon (Hybrid)” ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการฝึกทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะจัดในรูปแบบผสมผสานออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (Covid-19) ในปัจจุบันที่ยังไม่คลี่คลาย

กำหนดการ / Agenda


19 กันยายน 63  (Offline)

เวลา 09.00 – 16.00 น.         หัวข้อ: “Design Thinking and Defining Problem”

                                          (ระดมสมองระบุปัญหา (Define problem) วิเคราะห์ สรุป และเลือกปัญหาที่สนใจ)

                                           โดย คุณพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์  Head of Business Development

                                                                                         บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ จำกัด

20 กันยายน 63  (Offline)

เวลา 10.00 – 11.00 น.          หัวข้อ: “Business Model Generation” (Lean canvas): Develop Biz Idea

                                        โดย อาจารย์ ดร.มัลลิกา  สังข์สนิท  หัวหน้าโครงการ SEDA

เวลา 11.00 – 12.00 น.          ฝึกปฏิบัติการพัฒนาไอเดียธุรกิจ (โค้ชชิ่ง)

เวลา 12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 19.00 น.          ฝึกปฏิบัติการพัฒนาไอเดียธุรกิจ (โค้ชชิ่ง)

25 กันยายน 63  (Online)

เวลา 09.00 – 10.30 น.          หัวข้อ: “Marketing for New Venture” การตลาดสำหรับธุรกิจใหม่

                                           โดย คุณชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย  Technical Consultant ที่ Digital Office, SCG

เวลา 10.30 – 12.00 น.          หัวข้อ: “Validate Business Idea” แนวทางการทดสอบแนวคิดเชิงธุรกิจ

                                         โดย อาจารย์ ดร.มัลลิกา  สังข์สนิท  หัวหน้าโครงการ SEDA

เวลา 12.00 – 13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 19.00 น.           ฝึกปฏิบัติการพัฒนา Business Model ครั้งที่ 1 (โค้ชชิ่ง)

26 กันยายน 63 (Online)

เวลา 10.00 – 11.00 น.           หัวข้อ: “Basic Finance For Entrepreneur” การเงินสำหรับธุรกิจใหม่                 

                                  โดย คุณพงศ์วราวุฑฒิ  หมื่นยุทธิ  เจ้าหน้าที่บริหารโครงการและวิชาการ (SEDA)

เวลา 11.00 – 12.00 น.           ฝึกปฏิบัติการพัฒนา Business Model ครั้งที่ 2 (โค้ชชิ่ง)

เวลา 12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 19.00 น.          ฝึกปฏิบัติการพัฒนา Business Model ครั้งที่ 2  (โค้ชชิ่ง)

27 กันยายน 63 (Online)

เวลา 10.00 – 12.00 น.          ฝึกปฏิบัติการพัฒนา Business Model ครั้งที่ 3 (โค้ชชิ่ง)

เวลา 12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.00 น.          หัวข้อ: “การนำเสนอ Pitching” (Online)

                                         โดย คุณอานนท์ บุณยประเวศ  ผู้ก่อตั้งบริษัท เทคฟาร์ม จำกัด

เวลา 14.00 – 19.00 น.           ฝึกปฏิบัติการพัฒนา Business Model ครั้งที่ 3 (โค้ชชิ่ง)

2 ตุลาคม 63  (Online)

เวลา 10.00 – 16.00 น.    Online Pitching การนำเสนอผลงาน (ทีมกรรมการ)

 

*หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิทยากร / Instructor


Manrat Kongsuk

Co-Founder & Project Jockey of Createder Co., Ltd.
View Profile

Apisara Wichean

CEO & Co-Founder Farmz Master
View Profile

Prasert Jaipet

Co-founder, CEO of Localhost co, ltd
View Profile

Mullika Sungsanit, Ph.D.

Chief of SEDA
View Profile

Bongse Varavuddhi Muenyuddhi

Chief Academic Support
View Profile

NATTAPHONG JARAVIJIT

C E O & F O U N D E R L I L U N A , T H A I L A N D |
View Profile

Arnon Boonyapravase

Co-Founder & CEO @ TechFarm
View Profile

HASSADEE PIMSUWAN

Consultant (Technical & Business) of BridgeAsia, Thailand
View Profile

Pawinee Juengananvasu

Co-Founder of Localhost co, ltd
View Profile

ผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


NIRADA PHUENDONKHENG

Community & Activity Curator
Nirada@g.sut.ac.th
044-22-3404

Student Entrepreneurship Development Academy