Event

Image

SE Insight คนชายฝั่ง

Mobilisation

05-07-2018 04:00 น. to 08-07-2018 21:00 น.

The deadline has finished.

7 seats left ( total 40 seats )รายละเอียดหลักสูตร / Description


กิจกรรม SE Insight คนชายฝั่ง: การศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคมที่ส่งเสริมการทำประมงที่ยั่งยืน และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน สังคมสำหรับนักศึกษาในรายวิชา Social Entrepreneurship และนักศึกษาที่สนใจ ในระหว่างวันที่ 5 - 8กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี กิจการเพื่อสังคม “คนจับปลา” สมาคมประมงพื้นบ้านอ่าวคั่นกระได อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจขั้นตอนและหลักในการทำกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) การทำการประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ประกอบการเพื่อสังคมระดับชาติ หมายเหตุ : รับเฉพาะนักศึกษารายวิชา ผู้ประกอบการทางสังคม (202293)

กำหนดการ / Agenda


กำหนดการค่าย SE Insight คนชายฝั่ง

ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561

04.00 - 04.30 น.  ขึ้นรถที่สถานีขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

04.30 - 07.30 น.  เดินทางจาก มทส. ถึงร้านข้าวแกงบ้านสวน จังหวัดอยุธยา (195 กิโลเมตร)

07.30 - 08.30 น.  รับประทานอาหารเช้าที่ร้านข้าวแกงบ้านสวน

08.30 - 11.10 น.  เดินทางจากร้านข้าวแกงบ้านสวนสู่ร้านครัวบ้านต้นไม้ อ.บ้ามแหลม จ.เพชรบุรี 

11.10 - 11.50 น.  รับประทานอาหารที่ร้านครัวบ้านต้นไม้ อ.บ้ามแหลม จ.เพชรบุรี

11.50 - 12.00 น.  เดินทางจากร้านครัวบ้านต้นไม้ไปห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต อินเตอร์เนชั่นอล อ.บ้านแหลม   จ.เพชรบุรี 

12.00 - 14.00 น.  ฟังบรรยายแนวคิดการออกแบบของตกแต่งบ้านจากเครื่องจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเยี่ยมชมงานจักสานพื้นบ้านจากชาวบ้าน (วิทยากร: คุณกรกต อารมณ์ดี กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกตอินเตอร์เนชั่นนอล)

14.00 - 14.30 น.  พักเบรคที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล

14.30 - 15.30 น.  เดินทางสู่ที่พัก The beach cha am guesthouse & residence หาดชะอำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

15.30 - 16.00 น.  เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 - 18.00 น.  ทำกิจกรรมและสันทนาการริมชายหาดชะอำ

18.00 - 19.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 -  21.00 น.  รับประทานอาหารเย็นและเดินเที่ยวตามอัธยาศัย

21.00 -  21.30 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561

07.00 - 08.15 น.  รับประทานอาหารเช้าหาดชะอำ

08.15 - 10.00 น.  เดินทางจากชะอำ ไปหมู่บ้านคั่นกระได จ.ประจวบคีรีขันธ์

10.00 - 12.00 น.  ฟังการบรรยายความเป็นมาของกิจการเพื่อสังคม “คนจับปลา (Fisher Folk)” การทำประมง ของชุมชนคั่นกระได และการต่อสู้เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลสู่เส้นทางวิสาหกิจร้านคนจับปลาอาหารทะเลปลอดภัย(วิทยากร: คุณเสาวลักษณ์ ประทุมทอง ตัวแทนสมาคมรักษ์ทะเลไทย)

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 - 13.30 น.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

13.30 - 16.30 น.  สร้างบ้านปลา(ซั้งกอ) ร่วมกับชุมชนและการปล่อยซั้งกอลงทะเล

16.30 - 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 - 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็นชุมชนอ่าวคั่นกระได

19.00 - 20.00 น.  ทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับชุมชนคั่นกระได

20.00 - 22.00 น.  Workshop และสรุปการเรียนรู้ (อ.รัชฎาพร)

22.00 - 22.30 น.  เช็คชื่อเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561

07.00 - 08.30 น.  รับประทานอาหารเช้าที่หมู่บ้านคั่นกระได

08.30 - 10.30 น.  เดินทางออกจากหมู่บ้านคั่นกระได ไปยังโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

10.30 - 12.30 น.  ฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ เรื่องความเป็นมาของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริและ  ศึกษาดูงานในโครงการ

12.30 - 13.10 น.  เดินทางไปที่ร้านอาหารครัวบ้านตาน้อย 

13.10 - 14.00 น.  รับประทานอาหารที่ร้านครัวบ้านตาน้อย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

14.00 - 15.30 น.  เดินทางออกจากร้านครัวบ้านตาน้อยไปยังตลาดน้ำอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

15.30 - 17.00 น.  ชมตลาดอัมพวา 

17.00 - 17.30 น.  เดินทางไปที่พักบ้านบนโฮมสเตย์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

17.30 - 18.30 น.  เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยบ้านบนโฮมสเตย์

18.30 - 19.10 น.  รับประทานอาหารเย็น

19.10 - 19.30 น.  ทำกิจกรรมสันทนาการบ้านบนโฮมสเตย์

19.30 - 22.30 น.  Workshop และสรุปการเรียนรู้ (อ.รัชฎาพร)

22.30 - 23.00 น.  เช็คชื่อเข้าที่พัก

 

วันอาทิตย์ ที่ 8กรกฎาคม 2561

07.00 - 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่บ้านบนโฮมสเตย์

08.00 - 08.30 น.  เดินทางไปโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ 

09.00 - 10.00 น.  ฟังบรรยายความเป็นมาและภารกิจของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

10.00 - 11.00 น.  เดินชมสวนเกษตรสาธิตและการสาธิตการทำน้ำตาลเคี่ยวมะพร้าว

11.00  - 13.00 น.  รับประทานอาหาร และชื้อของฝาก

13.00 -  21.00 น.  เดินทางออกจากอัมพวา กลับมทส. 

วิทยากร / Instructor


Ruchdaporn Wisutthakorn

Lecturer in Management Technology
View Profile

ผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


NATNICHA AUNARAK

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม
natnicha.a@g.sut.ac.th
0629691463

Student Entrepreneurship Development Academy