Event

Image

Coaching for Changemakers Educator Program #5

Educator Program

11-09-2021 09:00 น. to 18-09-2021 16:30 น.

Online : Zoom Meeting

The deadline has finished.

30 seats left ( total 30 seats )รายละเอียดหลักสูตร / Description


โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Center of Excellence for Entrepreneurship) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้เชิญวิทยากร จาก School of Changemakers จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน บุคลากรมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช รองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ โดยกิจกรรมจะมีทั้งหมด 2 วันคือ ในวันเสาร์ที่ 11 และ 18 กันยายน 2564 จำกัดจำนวน 30 ท่าน ซึ่งจะรับสมัครผ่าน Google Form ที่ลิ้ง : https://forms.gle/zTV9NWfjFApVtjcKA สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผ่านเพจ Facebook SEDA

กำหนดการ / Agenda


กำหนดการกิจกรรม Coaching for Changemakers
สำหรับพัฒนาอาจารย์ และ บุคลากรมหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จัดขึ้นในวันที่ 11 และ 18 กันยายน พ.ศ. 2564 : รูปแบบกิจกรรม Online Workshop

.........................................................................................................................................

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564

09.00 - 12.00 น.        - แนะนำกิจกรรม Coaching for Changemakers (By. School of Changemaker’s)
                               - ทำความรู้จักเส้นทางการสร้างการเปลี่ยนแปลงและนักสร้างการเปลี่ยนแปลง
                                 ในบริบทของมหาวิทยาลัยและคนรุ่นใหม่
                                 (What is Changemaking / Changemakers’ Journey)
                               - เรียนรู้พื้นฐานการโค้ช และ บทบาทหน้าที่ของโค้ชในการสนับสนุน
                                 การทำโครงการที่แก้ไขปัญหาสังคม (Coaching foundation / Role of Coach)
                               - กิจกรรมจุดเริ่มต้นของการลงมือทำ : Dream it Do it

12.00 - 13.30 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 16.30 น.         - ทำความเข้าใจความซับซ้อนของปัญหา และ ความสำคัญของการทำความเข้าใจ
                                ปัญหาเชิงลึก (Complex Problem & Insight)
                               - สำรวจความซับซ้อนและมิติต่าง ๆ ของปัญหา / ความท้าท้าย
                                เห็นภาพของปัญหาที่อยากลงมือแก้ไข (Exploring Problem & Visual Scoping)

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

09.00 - 12.00 น.         - ฝึกฝนทักษะการโค้ช และ ทักษะการฟังเชิงลึก (Coaching Skills)
                               - แนวทางการโค้ช เพื่อระบุปัญหา (Coaching for finding Insight)

12.00 - 13.30 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 16.30 น.        - แนวทางการทำความเข้าอกเข้าใจบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (How to Empathize)
                              - การสัมภาษณ์ เพื่อทำความเข้าอกเข้าใจ (Interview)
                              - วิธีการระบุปัญหา ที่นำไปสู่ไอเดียในการลงมือทำ (Defining Problem)

.........................................................................................................................................
* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิทยากร / Instructor


Tuvarak Panyangnam

Partnership Director, บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด (School of Changemakers)
View Profile

Phonchan Kraiwatnutsorn

Founder of School of Changemakers
View Profile

ผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


SASINA KAEWJINDA

เจ้าหน้าที่โครงการ SEDA
Sasina.K@g.sut.ac.th
0646358288

Student Entrepreneurship Development Academy