Event

Image

Design Thinking **เฉพาะนักเรียนสุรวิวัฒน์เท่านั้น**

Mobilisation

16-11-2019 08:30 น. to 24-11-2019 17:00 น.

ห้อง A316 โรงเรียนสุรวิวัฒน์

The deadline has finished.

17 seats left ( total 145 seats )รายละเอียดหลักสูตร / Description


กิจกรรมการฝึกกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อให้ ‘เข้าใจ’ และ‘วิเคราะห์ให้ลึกซึ้ง’ ถึงปัญหาแล้วจึง ‘พัฒนาแนวคิดและต้นแบบ’ และ ‘ทดสอบ’ เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

กำหนดการ / Agenda


กำหนดการ

กิจกรรม Design Thinking สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์

ระหว่างวันที่ 16 - 17 และ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

เวลา

กิจกรรม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

08.30 - 09.00 น.

อธิบายความหมาย กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

โดย   คุณธิภาดา  สารปรัง

09.00 - 10.00 น.

ฝึกปฎิบัติการให้ความหมาย กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ด้วยตัวเอง

โดย

 1. วิทยากรกลุ่มที่ 1 - 2      คุณธิภาดา  สารปรัง
 2. วิทยากรกลุ่มที่ 3 - 5      คุณอาทิตย์  สุริฝ้าย
 3. วิทยากรกลุ่มที่ 6 - 8      คุณพิฌาวรรณ  แช่มชื่น ชมดง
 4. วิทยากรกลุ่มที่ 9 - 10     คุณวีระชัย  มะโนมัย
 5. วิทยากรกลุ่มที่ 11 - 12   คุณธิดารัตน์  สารปรัง
 6. วิทยากรกลุ่มที่ 13 - 14   คุณปัญชนก  สานุสันต์
 7. วิทยากรกลุ่มที่ 15 - 16   คุณพัชรี  โสภากุล
 8. วิทยากรกลุ่มที่ 17 - 19   คุณพัฒนะ  พิมพ์แน่น 

10.00 - 10.30 น.

Break

10.30 - 12.00 น.            

ฝึกปฎิบัติการเกมฝึกทักษะการแก้ปัญหา โดยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

โดย 

 1. วิทยากรกลุ่มที่ 1 - 2      คุณธิภาดา  สารปรัง
 2. วิทยากรกลุ่มที่ 3 - 5      คุณอาทิตย์  สุริฝ้าย
 3. วิทยากรกลุ่มที่ 6 - 8      คุณพิฌาวรรณ  แช่มชื่น ชมดง
 4. วิทยากรกลุ่มที่ 9 - 10     คุณวีระชัย  มะโนมัย
 5. วิทยากรกลุ่มที่ 11 - 12   คุณธิดารัตน์  สารปรัง
 6. วิทยากรกลุ่มที่ 13 - 14   คุณปัญชนก  สานุสันต์
 7. วิทยากรกลุ่มที่ 15 - 16   คุณพัชรี  โสภากุล
 8. วิทยากรกลุ่มที่ 17 - 19   คุณพัฒนะ  พิมพ์แน่น 

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น

บรรยายตัวอย่างกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

โดย  คุณธิภาดา  สารปรัง

14.30 - 15.00 น.

Break

15.00 - 16.00 น.

ฝึกปฎิบัติการนำเสนอตัวอย่างที่นักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

โดย  

 1. วิทยากรกลุ่มที่ 1 - 2      คุณธิภาดา  สารปรัง
 2. วิทยากรกลุ่มที่ 3 - 5      คุณอาทิตย์  สุริฝ้าย
 3. วิทยากรกลุ่มที่ 6 - 8      คุณพิฌาวรรณ  แช่มชื่น ชมดง
 4. วิทยากรกลุ่มที่ 9 - 10     คุณวีระชัย  มะโนมัย
 5. วิทยากรกลุ่มที่ 11 - 12   คุณธิดารัตน์  สารปรัง
 6. วิทยากรกลุ่มที่ 13 - 14   คุณปัญชนก  สานุสันต์
 7. วิทยากรกลุ่มที่ 15 - 16   คุณพัชรี  โสภากุล
 8. วิทยากรกลุ่มที่ 17 - 19   คุณพัฒนะ  พิมพ์แน่น 

16.00 – 17.00น.

ฝึกปฏิบัติการเขียนตัวอักษร ตามคำสั่ง เพื่อให้นักเรียน ได้ทดลองในสิ่งที่ไม่เคยทำ
โดย

 1. วิทยากรกลุ่มที่ 1 - 2      คุณธิภาดา  สารปรัง
 2. วิทยากรกลุ่มที่ 3 - 5      คุณอาทิตย์  สุริฝ้าย
 3. วิทยากรกลุ่มที่ 6 - 8      คุณพิฌาวรรณ  แช่มชื่น ชมดง
 4. วิทยากรกลุ่มที่ 9 - 10     คุณวีระชัย  มะโนมัย
 5. วิทยากรกลุ่มที่ 11 - 12   คุณธิดารัตน์  สารปรัง
 6. วิทยากรกลุ่มที่ 13 - 14   คุณปัญชนก  สานุสันต์
 7. วิทยากรกลุ่มที่ 15 - 16   คุณพัชรี  โสภากุล
 8. วิทยากรกลุ่มที่ 17 - 19   คุณพัฒนะ  พิมพ์แน่น 

17.00 - 18.00 น.

 ฝึกปฎิบัติการการวิเคราะห์ ลักษณะนิสับของตนเอง โดยใช้ โปรแกรม Personality Poker

โดย

 1. วิทยากรกลุ่มที่ 1 - 2      คุณธิภาดา  สารปรัง
 2. วิทยากรกลุ่มที่ 3 - 5      คุณอาทิตย์  สุริฝ้าย
 3. วิทยากรกลุ่มที่ 6 - 8      คุณพิฌาวรรณ  แช่มชื่น ชมดง
 4. วิทยากรกลุ่มที่ 9 - 10     คุณวีระชัย  มะโนมัย
 5. วิทยากรกลุ่มที่ 11 - 12   คุณธิดารัตน์  สารปรัง
 6. วิทยากรกลุ่มที่ 13 - 14   คุณปัญชนก  สานุสันต์
 7. วิทยากรกลุ่มที่ 15 - 16   คุณพัชรี  โสภากุล
 8. วิทยากรกลุ่มที่ 17 - 19   คุณพัฒนะ  พิมพ์แน่น 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

08.30 - 09.00 น.

บรรยายตั้งคำถามอย่างไร ให้ได้ความคิดสร้างงสรรค์

โดย  คุณธิภาดา  สารปรัง

09.00 - 09.30 น.

ให้ความหมายการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ภาพ วีดีทัศน์ และการถามตอบ

โดย  คุณธิภาดา  สารปรัง

09.30 - 10.30 น.

อธิบายความแตกต่างของ design thinking และ creative Thinking

โดย  คุณธิภาดา  สารปรัง

10.30 - 11.00 น.

Break

11.00 - 12.00 น.

ฝึกปฎิบัติการ What is your friend name?  

โดย 

 1. วิทยากรกลุ่มที่ 1 - 2      คุณธิภาดา  สารปรัง
 2. วิทยากรกลุ่มที่ 3 - 5      คุณอาทิตย์  สุริฝ้าย
 3. วิทยากรกลุ่มที่ 6 - 8      คุณพิฌาวรรณ  แช่มชื่น ชมดง
 4. วิทยากรกลุ่มที่ 9 - 10     คุณวีระชัย  มะโนมัย
 5. วิทยากรกลุ่มที่ 11 - 12   คุณธิดารัตน์  สารปรัง
 6. วิทยากรกลุ่มที่ 13 - 14   คุณปัญชนก  สานุสันต์
 7. วิทยากรกลุ่มที่ 15 - 16   คุณพัชรี  โสภากุล
 8. วิทยากรกลุ่มที่ 17 - 19   คุณพัฒนะ  พิมพ์แน่น 

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

08.30 - 10.00 น.

ฝึกปฎิบัติการ สร้างโรงเรียนในแบบที่ต้องการโดยใช้กระบวนการ Design Thinking

โดย

 1. วิทยากรกลุ่มที่ 1 - 2      คุณธิภาดา  สารปรัง
 2. วิทยากรกลุ่มที่ 3 - 5      คุณอาทิตย์  สุริฝ้าย
 3. วิทยากรกลุ่มที่ 6 - 8      คุณพิฌาวรรณ  แช่มชื่น ชมดง
 4. วิทยากรกลุ่มที่ 9 - 10     คุณวีระชัย  มะโนมัย
 5. วิทยากรกลุ่มที่ 11 - 12   คุณธิดารัตน์  สารปรัง
 6. วิทยากรกลุ่มที่ 13 - 14   คุณปัญชนก  สานุสันต์
 7. วิทยากรกลุ่มที่ 15 - 16   คุณพัชรี  โสภากุล
 8. วิทยากรกลุ่มที่ 17 - 19   คุณพัฒนะ  พิมพ์แน่น 

10.00 - 10.30 น.

Break

 

10.30 - 12.00 น.

ฝึกปฎิบัติการเกมฝึกทักษะการแก้ปัญหา โดยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

 โดย

 1. วิทยากรกลุ่มที่ 1 - 2      คุณธิภาดา  สารปรัง
 2. วิทยากรกลุ่มที่ 3 - 5      คุณอาทิตย์  สุริฝ้าย
 3. วิทยากรกลุ่มที่ 6 - 8      คุณพิฌาวรรณ  แช่มชื่น ชมดง
 4. วิทยากรกลุ่มที่ 9 - 10     คุณวีระชัย  มะโนมัย
 5. วิทยากรกลุ่มที่ 11 - 12   คุณธิดารัตน์  สารปรัง
 6. วิทยากรกลุ่มที่ 13 - 14   คุณปัญชนก  สานุสันต์
 7. วิทยากรกลุ่มที่ 15 - 16   คุณพัชรี  โสภากุล
 8. วิทยากรกลุ่มที่ 17 - 19   คุณพัฒนะ  พิมพ์แน่น 

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 - 14.30 น.

ฝึกปฎิบัติการสร้างสิ่งก่อนสร้างหรือสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

โดย

 1. วิทยากรกลุ่มที่ 1 - 2      คุณธิภาดา  สารปรัง
 2. วิทยากรกลุ่มที่ 3 - 5      คุณอาทิตย์  สุริฝ้าย
 3. วิทยากรกลุ่มที่ 6 - 8      คุณพิฌาวรรณ  แช่มชื่น ชมดง
 4. วิทยากรกลุ่มที่ 9 - 10     คุณวีระชัย  มะโนมัย
 5. วิทยากรกลุ่มที่ 11 - 12   คุณธิดารัตน์  สารปรัง
 6. วิทยากรกลุ่มที่ 13 - 14   คุณปัญชนก  สานุสันต์
 7. วิทยากรกลุ่มที่ 15 - 16   คุณพัชรี  โสภากุล
 8. วิทยากรกลุ่มที่ 17 - 19   คุณพัฒนะ  พิมพ์แน่น 

14.30 - 15.00 น.

Break

15.00 - 16.30 น.

นักเรียนนำเสนอผลงาน พร้อมรับ Feedback

 1. คุณธิภาดา  สารปรัง
 2. คุณอาทิตย์  สุริฝ้าย
 3. คุณพิฌาวรรณ  แช่มชื่น ชมดง
 4. คุณวีระชัย  มะโนมัย
 5. คุณธิดารัตน์  สารปรัง
 6. คุณปัญชนก  สานุสันต์
 7. คุณพัชรี  โสภากุล
 8. คุณพัฒนะ  พิมพ์แน่น 

16.30 - 17.30 น.         

ทบทวนบทเรียน

โดย   คุณธิภาดา  สารปรัง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

08.30 - 10.00 น.

ฝึกปฎิบัติการ Design thinking VLOG

โดย

 1. วิทยากรกลุ่มที่ 1 - 2      คุณธิภาดา  สารปรัง
 2. วิทยากรกลุ่มที่ 3 - 5      คุณอาทิตย์  สุริฝ้าย
 3. วิทยากรกลุ่มที่ 6 - 8      คุณพิฌาวรรณ  แช่มชื่น ชมดง
 4. วิทยากรกลุ่มที่ 9 - 10     คุณวีระชัย  มะโนมัย
 5. วิทยากรกลุ่มที่ 11 - 12   คุณธิดารัตน์  สารปรัง
 6. วิทยากรกลุ่มที่ 13 - 14   คุณปัญชนก  สานุสันต์
 7. วิทยากรกลุ่มที่ 15 - 16   คุณพัชรี  โสภากุล
 8. วิทยากรกลุ่มที่ 17 - 19   คุณพัฒนะ  พิมพ์แน่น 

10.00 - 11.00 น.

Break และเตรียมนำเสนองาน

11.00 - 12.00 น.

นักเรียนนำเสนอ VLOG พร้อมรับ Feedback

โดย

 1. คุณธิภาดา  สารปรัง
 2. คุณอาทิตย์  สุริฝ้าย
 3. คุณพิฌาวรรณ  แช่มชื่น ชมดง
 4. คุณวีระชัย  มะโนมัย
 5. คุณธิดารัตน์  สารปรัง
 6. คุณปัญชนก  สานุสันต์
 7. คุณพัชรี  โสภากุล
 8. คุณพัฒนะ  พิมพ์แน่น 

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 น.

ฝึกปฎิบัติการ เขียนจดหมายถึงนวัตกรในอนาคต

โดย

 1. วิทยากรกลุ่มที่ 1 - 2      คุณธิภาดา  สารปรัง
 2. วิทยากรกลุ่มที่ 3 - 5      คุณอาทิตย์  สุริฝ้าย
 3. วิทยากรกลุ่มที่ 6 - 8      คุณพิฌาวรรณ  แช่มชื่น ชมดง
 4. วิทยากรกลุ่มที่ 9 - 10     คุณวีระชัย  มะโนมัย
 5. วิทยากรกลุ่มที่ 11 - 12   คุณธิดารัตน์  สารปรัง
 6. วิทยากรกลุ่มที่ 13 - 14   คุณปัญชนก  สานุสันต์
 7. วิทยากรกลุ่มที่ 15 - 16   คุณพัชรี  โสภากุล
 8. วิทยากรกลุ่มที่ 17 - 19   คุณพัฒนะ  พิมพ์แน่น 

13.30 - 14.30 น.

ฝึกปฎิบัติการ The important การทำงานเป็นทีมโดยอาศัยกระบวนการการคิดเชิงออกแบบ

โดย

 1. วิทยากรกลุ่มที่ 1 - 2      คุณธิภาดา  สารปรัง
 2. วิทยากรกลุ่มที่ 3 - 5      คุณอาทิตย์  สุริฝ้าย
 3. วิทยากรกลุ่มที่ 6 - 8      คุณพิฌาวรรณ  แช่มชื่น ชมดง
 4. วิทยากรกลุ่มที่ 9 - 10     คุณวีระชัย  มะโนมัย
 5. วิทยากรกลุ่มที่ 11 - 12   คุณธิดารัตน์  สารปรัง
 6. วิทยากรกลุ่มที่ 13 - 14   คุณปัญชนก  สานุสันต์
 7. วิทยากรกลุ่มที่ 15 - 16   คุณพัชรี  โสภากุล
 8. วิทยากรกลุ่มที่ 17 - 19   คุณพัฒนะ  พิมพ์แน่น 

14.30 - 15.00 น.

Break

15.00 - 16.00 น.

ทบทวนบทเรียน

โดย คุณธิภาดา  สารปรัง 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิทยากร / Instructor


Thibhadha Saraprang

ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิชาการอิสระด้านการศึกษาและคณิตศาสตร์
View Profile

ผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


KAMONWAN PINPHUK

Activities and Community Curator
kamonwan.p@g.sut.ac.th
0880401020

Student Entrepreneurship Development Academy