Event

Image

กิจกรรมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการขอรับทุนสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Inspiration

12-12-2018 08:30 น. to 12-12-2018 16:00 น.

ห้อง Monopoly, SEDA อาคารเครื่องมือ 1 (F1)

The deadline has finished.

13 seats left ( total 40 seats )รายละเอียดหลักสูตร / Description


สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการขอรับทุนสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กำหนดการ / Agenda


08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.    พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ทองระอา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี

09.15 – 10.30 น.    แนะนำแนวทางการสนับสนุน ของโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดย ผู้แทนสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10.30 – 12.00 น.    การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา/คณาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการคัดกรองเบื้องต้น

12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.    การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา/คณาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการคัดกรองเบื้องต้น (ต่อ)

15.00 – 16.00 น.    ประชุมสรุปและหารือแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) และสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยากร / Instructor


Bongse Varavuddhi Muenyuddhi

Chief Academic Support
View Profile

ผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


NATNICHA AUNARAK

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม
natnicha.a@g.sut.ac.th
0629691463

Student Entrepreneurship Development Academy