Event

Image

202209 TECHNOPRENEUR (Block Course System)

Educator Program

05-11-2019 08:30 น. to 14-11-2019 16:00 น.

Innovation Playground

The deadline has finished.

0 seats left ( total 77 seats )



รายละเอียดหลักสูตร / Description


รายวิชา 202209 Technopreneur เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเทคโนโลยี การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย ได้แก่ การสร้างความคิด (Idea Grooming) ทาง ธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มของแนวคิด/ผลิตภัณฑ์ ด้านการวิจัย/พัฒนาและน าผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ ด้าน การตลาด ด้านการจัดโครงสร้างองค์การ ด้านการผลิต ด้านการเงินและภาษีอากร เพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและ สามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างยั่งยืน หมายเหตุ: เนื่องจากรายวิชา 202209 Technopreneur จัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเทอม ระหว่าง วันที่ 5 - 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในรูปแบบของ Block Course System รายวิชานี้สามารถเก็บหน่วยกิตวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือกจำนวน 2 หน่วยกิต เงื่อนไขการลงทะเบียน : นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไม่จำกัดสาขาวิชา และนักศึกษาจะต้องเรียนให้ครบตามวันเวลาที่กำหนด

กำหนดการ / Agenda


 

เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.

วันที่

เวลา

หัวข้อ

5 พฤศจิกายน 2562

9.00 – 16.00 น.

Entrepreneurship and Innovation

6 พฤศจิกายน 2562

9.00 – 16.00 น.

Opportunity Identification

7 พฤศจิกายน 2562      

9.00 – 16.00 น.

Design Thinking

8 - 10 พฤศจิกายน 2562

9.00 – 16.00 น.

SUT Startup Camp

12 พฤศจิกายน 2562

9.00 – 16.00 น.

Financing New Health and Wellness Venture

14 พฤศจิกายน 2562

9.00 – 10.30 น.

Final Exam

 

หมายเหตุ : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

                กำหนด Final Exem อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร / Instructor


Dr. Mullika Sungsanit

Vice-Rector for Engagement, Innovation and Entrepreneurship and Head of SEDA
View Profile

ผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


NIRADA PHUENDONKHENG

Community & Activity Curator
Nirada@g.sut.ac.th
044-22-3404

Student Entrepreneurship Development Academy