Recommendation

INCOMING EVENTS


12

SEP

Medical Device & Equipment Standars

Thursday

SUT Innovation Playground (F1)

13

OCT

SUT Startup Camp ครั้งที่ 16 : Good Health and well-being

Sunday

Innovation Playground อาคารเครื่องมือ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

13

SEP

SUT M.A.D Camp #8 ขอสงวนสิทธิ์สำหรับรายวิชา SOCIAL ENTREPRENEURSHIP เท่านั้น

Friday

ชุมชนไท-ยวน ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

STAT

Enrolled Students
Activities
Business Ideas
Startup

Events Conclusion

My Better Country Hackathon

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship Development Academy: SEDA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นหน่วยงานในการสร้างและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการจัดกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้น และกิจกรรมการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศผู้ประกอบการให้เอื้ออำนวยต่อการเริ่มต้นและเร่งสร้างการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินกิจกรรม Government Hackathon ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นของนักศึกษา พัฒนาโจทย์การวิจัยและสามารถแก้ไขปัญหาบริหารจัดการ การบริการภาครัฐ รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศผู้ประกอบการและนวัตกรรมที่เอื้ออำนวยการเริ่มต้นและเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและประชาชน วัตถุประสงค์ 1 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการและการบริการภาครัฐ อันประกอบด้วย 1.1 Government Integration เพื่อการบูรณาการภาครัฐระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เห็นข้อมูลของประชาชนเป็นภาพเดียว ที่จะสามารถตอบโจทย์ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากขึ้น 1.2 Smart Operation มีการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐไทย 1.3 Citizen-centric Service ยกระดับงานบริการภาครัฐ โดยคำนึงถึงการให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางให้มากที่สุด 2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และประชาชนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการภาครัฐ หมายเหตุ : ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัคร : นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักเรียนและประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup).

Read More