Mobilisation

Home / Events Conclusion / Mobilisation


SUT M.A.D Camp #8 ขอสงวนสิทธิ์สำหรับรายวิชา SOCIAL ENTREPRENEURSHIP เท่านั้น

ตามที่ได้มีการจัดตั้งโครงการสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship Development Academy: SEDA) โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม สร้างความเข้าใจในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกิจเทคโนโลยี (Tech Startup) และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและสังคม (Intrapreneurship and Social Entrepreneurship) จากวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา(Student Entrepreneurship Development Academy: SEDA) นั้น โครงการ SEDA จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม SUT M.A.D. Camp ครั้งที่ 8 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2562 ณ ชุมชนไท-ยวน ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจขั้นตอนและหลักในการทำกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ผ่านกระบวนการDesign thinking และตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหาสังคมในพื้นที่จริง.

โดย: saysuda_phendonkang

ดูสรุปกิจกรรม

My Better Country Hackathon

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship Development Academy: SEDA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นหน่วยงานในการสร้างและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการจัดกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้น และกิจกรรมการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศผู้ประกอบการให้เอื้ออำนวยต่อการเริ่มต้นและเร่งสร้างการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินกิจกรรม Government Hackathon ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นของนักศึกษา พัฒนาโจทย์การวิจัยและสามารถแก้ไขปัญหาบริหารจัดการ การบริการภาครัฐ รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศผู้ประกอบการและนวัตกรรมที่เอื้ออำนวยการเริ่มต้นและเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและประชาชน วัตถุประสงค์ 1 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการและการบริการภาครัฐ อันประกอบด้วย 1.1 Government Integration เพื่อการบูรณาการภาครัฐระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เห็นข้อมูลของประชาชนเป็นภาพเดียว ที่จะสามารถตอบโจทย์ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากขึ้น 1.2 Smart Operation มีการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐไทย 1.3 Citizen-centric Service ยกระดับงานบริการภาครัฐ โดยคำนึงถึงการให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางให้มากที่สุด 2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และประชาชนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการภาครัฐ หมายเหตุ : ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัคร : นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักเรียนและประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup).

โดย: max

ดูสรุปกิจกรรม

Isan Hackathon : Smart City

พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นของนักศึกษา พัฒนาโจทย์การวิจัยและพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นเมืองที่อัจฉริยะรวมถึงพัฒนาระบบนิเวศผู้ประกอบการและนวัตกรรมที่เอื้ออำนวยการเริ่มต้นและเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและประชาชน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบท Smart City อันประกอบด้วย 1.1 Smart Economy – ระบบเศรษฐกิจอัจฉริยะ/ระบบรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าและบริการต่างๆ /ระบบบริหารจัดการในการเพิ่มผลิตผลทางเศรษฐกิจ เช่น Smart Agriculture, Smart Aquaculture หรือ Smart Procurement / นวัตกรรมทางการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง (Smart Tourism) 1.2 Smart Mobility – ระบบการขนส่งมวลชน (Smart Transportation) และการบริหารจัดการสินค้าอย่างชาญฉลาด (Smart Logistic) 1.3 Smart Environment – ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ/การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน 1.4 Smart Living – ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการใช้ชีวิต/การมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Smart Health & Wellness)/ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน 1.5 Smart Government – ระบบการบริหารจัดการภาครัฐอัจฉริยะ/ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่/ การพัฒนาและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ 2. เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนา Smart City และสร้างความเข้มแข็งแขงของระบบนิเวศผู้ประกอบการและนวัตกรรม 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนในการพัฒนาชุมชนและสังคมเมือง.

โดย: max

ดูสรุปกิจกรรม

Coaching for Changemakes : Educator Program #1

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ School of Changemakers จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและโค้ชการพัฒนาผู้ประกอบการ รองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 รับจำนวน 45 คน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 รับจำนวน 45 คน หมายเหตุ : สงวนสิทธิเฉพาะคณาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเชิญเท่านั้น.

โดย: kamonwan

ดูสรุปกิจกรรม