Event

Image

Design Thinking #27

Mobilisation

01-03-2020 09:00 น. to 06-03-2020 16:00 น.

Innovation Playground F1

The deadline has finished.

0 seats left ( total 96 seats )รายละเอียดหลักสูตร / Description


กิจกรรมในรายวิชา 202373 Design Thinking โดยการฝึกกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อให้ ‘เข้าใจ’ และ‘วิเคราะห์ให้ลึกซึ้ง’ ถึงปัญหาแล้วจึง ‘พัฒนาแนวคิดและต้นแบบ’ และ ‘ทดสอบ’ เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

กำหนดการ / Agenda


กำหนดการกิจกรรม Design Thinking #27

วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563  ณ Innovation Playground F1  

.........................................................................................................................................................................................................................

 

วันที่ 2 มีนาคม 2563

09.00-10.00 น.          Objective & Overview

10.00-12.00 น.          Introduction to Design Thinking/ Human Centered Design

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.          เข้าใจ (Understand) ค้นหาและทำความเข้าใจปัญหาร่วมกัน

15.00-16.00 น.          เทคนิคการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก (Empathize)

 วันที่ 3 มีนาคม 2563

09.00-12.00 น.          การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.          การหา Insight และ กำหนดโจทย์ในการสร้างสรรค์ (Define)

 วันที่ 4 มีนาคม 2563

09.00-12.00 น.          Creativity: การสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Ideation)

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.          การสร้างตัวต้นแบบ (Prototype)

 วันที่ 5 มีนาคม 2563 

09.00-12.00 น.          การสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล (Validation)

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.          การปรับตัวต้นแบบ และการทดสอบ (Test)

 วันที่ 6 มีนาคม 2563 

09.00-12.00 น.          ปรับตัวต้นแบบรอบสุดท้ายและเตรียมนำเสนอ  (How to Pitch) 

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.          นำเสนอ (Pitching) 

 

*หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

.......................................................................................................................................................................................................................

วิทยากร / Instructor


Mullika Sungsanit, Ph.D.

Chief of SEDA
View Profile

ผู้ดูแลกิจกรรม / Organizer


SASINA KAEWJINDA

Ninasompoi@hotmail.com
0913514356

Student Entrepreneurship Development Academy